การแพทย์แปดนาที ครั้งที่ 1072 “ทำไมฉีดยาคุมแล้วเลือดออกกระปริดกระปรอย”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.