การแพทย์แปดนาที ครั้งที 290 “วันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจที่ขอนแก่น Growth mindset+Ikigai”

Olarik

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.