Uncategorized

การแพทย์ แปดบรรทัด “ยิ่งแก่ยิ่ง(มีลูก)ยาก”

อายุเป็นปัจจัยที่ทำให้มึลูกยากทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ผู้หญิงเมื่ออายุเข้า 35 ปีจะยิ่งมีทำให้โอกาสมีลูกลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ผู้ชายอายุเยอะจะมีลูกยาก แต่มักจะเห็นผลชัดๆตอนอายุเข้า 50 ปี ประมาณ 80% ของคู่ที่พยายามมีลูกจะท้องภายใน 6 เดือนแรก โอกาสท้องมากที่สุดจะเกิดภายในเดือนแรก สาวอายุยี่สิบมีโอกาสท้องมากกว่าสาวอายุสามสิบปลายๆประมาณ 2 เท่า ปกติเมื่อมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิด เป็นเวลา 1 ปี แล้วยังไม่ท้อง จะเกณฑ์ภาวะมีบุตรยาก แต่ถ้าอายุเกิน 35 ปี หากผ่านไป 6 เดือนแล้วยังไม่ท้องก็ควรทำการตรวจประเมินแล้ว ที่มาของภาพและบทความ http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(13)00790-5/fulltext

Read more