Uncategorized

หนูจะเป็นท้องนอกมดลูกไหมหมอ

“หนูจะเป็นท้องนอกมดลูกไหมหมอ” วันนี้ขอเอาคำถามนี้มาตอบกันนะครับ ปัจจุบันนี้อุบัติการณ์ของการเกิดท้องนอกมดลูกยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ในคนที่มีอาการเข้าข่าย ยังไงก็ต้องสงสัยไว้เสมอ เนื่องจากความอันตรายค่อนข้างสูง หากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที แล้วอาการอย่างไรที่ต้องสงสัย เมนส์ไม่มา : ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ ถ้าเมนส์ไม่มา ต้องคิดถึงการตั้งครรภ์เสมอ แม้ว่าจะคุมกำเนิดดวยวิธีในก็ตาม(ทำหมันแล้วก็ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ ประมาณ 3 : 1,000) ปวดท้องน้อย :

Read more